X
Sallavet

 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades


Sallavet SL (en endavant l'Entitat) està compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de Protecció de Dades. Com a eix d'aquest deure i compromís, s'ha incorporat al Canal de Protecció de Dades (DATAPROTECT line) que recull els elements fonamentals de Protecció de Dades, tot això gestionat, supervisat i acreditat per BONET consulting, signatura especialitzada i líder en Compliment Normatiu i protecció de Dades.


A continuació, s'exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal en compliment del que disposa l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de protecció de dades o RGPD) i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD GDD).


Dades del responsable del tractament i de contacte del responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD):

Finalitats del tractament


L'Entitat tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Gestionar la seva atenció, visita i reunió a les nostres instal·lacions, així com la gestió i realització dels serveis / productes contractats.
 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
 • Comunicacions informatives i comercials: tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar sobre activitats, articles d'interès i informació general relacionats amb la nostra activitat i els serveis / productes contractats.
 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum Vitae (CV) amb la finalitat de procés de selecció i reclutament.

Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les seves dades per als fins anteriors, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de Protecció de Dades i la política que li estem detallant . En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets (veure apartat específic).

Criteris de conservació de les dades

 • Gestió de serveis / productes contractats amb l'entitat: les dades de caràcter personal aportats en els contractes, ofertes i / o proposta de serveis, així com els de la resta de persones la intervenció sigui necessària, seran conservades durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats. En finalitzar la prestació del servei / s contractat / s, les dades de caràcter personal seran conservats en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats amb l'Entitat i / o en compliment d'altres marcs normatius que li siguin d'aplicació a l'Entitat o d'una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació d'aquests. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l'exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que siguin necessàries per garantir la confidencialitat i integritat d'aquests.
 • Gestió Currículum Vitae: l'entitat, com a norma, conserva el seu Currículum Vitae pel termini màxim d'un any; conclòs aquest termini, es procedirà
 • Altres: la resta de les dades i informació aportada per l'usuari per qualsevol mesurat, seran conservat durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.

Legitimació


La base legal que habilita l'entitat per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels següents títols:

 • El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d'informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.
 • El Consentiment prestat pels Candidats a lloc de treball amb fins de selecció i reclutament.
 • El marc de prestació i / o contractació de serveis / productes amb l'Entitat.
 • L'interès legítim per remetre-li comunicacions informatives, comercials i / o ofertes promocionals relacionades amb l'activitat de l'Entitat i els serveis / productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.


Destinataris


No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal.

Procedència


Les dades de caràcter personal s'obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona nostres col·laboradors són les següents:

 

 • Dades d'identificació.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Dades facilitades i / o consentits pels propis interessats relacionats i necessaris per a la gestió i realització del servei / producte sol·licitat.

Drets


Dret d'Accés, Rectificació i Supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si en l'Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.


Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.


Aquests drets podran ser exercitats al nostre Canal de Protecció de Dades, veure apartat específic.

 

Canal de Protecció de Dades / DATAPROTECT - line


L'Entitat ha implementat un Canal de Protecció de Dades, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.
El Canal de Protecció de Dades s'ha instrumentat a través d'una plataforma web, desenvolupada i gestionada per expert extern independent, per aportar-i garantir-los els nostres compromisos anteriors.


A través del Canal de Protecció de Dades, podrà comunicar i tramitar l'exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i / o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades o la present política de l'Entitat.


Les dades d'accés al Canal de Protecció de Dades es detallen a l'inici de la present política.

Atenció i suport


Les persones interessades podran comunicar a l'Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra política, contactant amb el Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD) en la direcció, de la mateixa indicada a l'inici de la present política.